Hakkımızda

Tarihçe

Harita Mühendisliği Bölümü; 03.02.2006 tarihinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 13.04.2006 tarihli kararı ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde, “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü” adı ile eğitime başlamıştır. Aynı yıl, 3 Profesör ve 4 Yardımcı Doçent’ten oluşan akademik kadrosu ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında Yüksek Lisans eğitimine de başlamıştır.

İlk defa 2006-ÖSYS ile 30 öğrenci alan bölümümüz, 2006 yılında Harita Mühendisliği eğitimi veren 10 üniversite arasından 3. sıraya (İTÜ-YTÜ-KOÜ) yerleşmiştir.

Alanında uzman, birikimli ve dinamik akademik kadrosuyla; disiplinler arası çalışma ve işbirliği anlayışına uygun olarak, KOÜ Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÜ BİLARUM) kurulmuştur. Bu merkez ile çeşitli AR-Ge çalışmaları yürütülmüştür.

2009 yılında bölümümüz YÖK kararı ile “Harita Mühendisliği” adını almıştır. 2010 yılında ise Lisans ve Yüksek Lisans programlarında ilk mezunlarını vermiştir.

2012 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Doktora Programı, 2016 yılında ise Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır.


Bölüm Hakkında

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde önemli bir görev üstlenen Harita Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği eğitiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla görev ve sorumluluk bilinci içinde olup bu amaçla; yeni ve ileri ölçme donanımları ile ölçme tekniklerini kullanabilen, yeni ölçme ve değerlendirme modelleri geliştirebilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, mühendislik amaçlı bilişim sistemleri tasarlayabilen, lisans eğitiminde kazanılan bilgi, beceri ve deneyimlerini mühendislik problemlerine uygulayabilen "Yeni Kuşak Harita Mühendisleri" yetiştirmek temel hedeflerimiz arasındadır.

Kocaeli Harita Mühendisliği Bölümü toplam dört yıllık eğitim süresini kapsamaktadır. Eğitimin ilk yılı isteğe bağlı İngilizce Hazırlık sınıfı okutulmaktadır. Bölümde aynı zamanda Çift Ana Dal programıyla diğer bölümlerden de eğitim alınabilmektedir. Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde; Jeodezi, Fotogrametri, Ölçme Tekniği, Uzaktan Algılama ve Kartografya olmak üzere beş Ana Bilim Dalı bulunmaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Anabilim Dalı adıyla Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında da Yüksek Lisans eğitimi alma olanağı bulunmaktadır.

Mühendislik eğitimindeki kalitesi nedeniyle, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, 30 Eylül 2016 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında akredite edilmiştir.

Bölümümüz; öğrencilerine, araştırma alanlarındaki bilgilerini arttırırken hem mesleki deneyimlerini arttırmak hem de toplumun refahını koruyabilmek amacıyla ve diğer disiplinlerle de bilgi alışverişine yönelik olmak üzere; ağırlıklı olarak; “Jeodezi, Uydu Jeodezisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Jeodezik ve Jeodinamik Ağ Sistemleri ile Sayısal Harita Üretimi ve Arazi Yönetimi” konularında eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bölümün eğitim programında öğrencilere yaşam boyu öğrenme bilinci kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi benimsenerek uygulanmaktadır. Bu amaçla; bölüm öğrencilerinin Kurultaylar, Paneller, Seminerler, Genç Haritacılar Günleri, Yaz Kampları, Teknik Geziler gibi bilimsel ve sosyal etkinliklere katılımı desteklenmekte ve bu kültürün tüm meslek yaşamları boyunca devam ettirilmesi hedeflenmektedir.

Disiplinler arası çalışma ve işbirliği anlayışına uygun olarak Ar-Ge çalışmalarını geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedef alan bölümümüz özgün bir eğitim ve araştırma birimi yapısına sahiptir. Bölümümüz Uzaktan Algılama ve CBS, Ölçme Tekniği ve Fotogrametri Laboratuvarları bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli donanım ve yazılımlarla donatılarak öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors