Çalışma Alanları

Çalışma Alanları

Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Anabilim dalında derecelerine yönelik eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır.

Başvuru tarihleri ve kabul koşulları hakkında detaylı bilgiye Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasından ulaşılabilir: http://fbe.kocaeli.edu.tr

Bölümümüzdeki araştırmalar aşağıdaki konular çerçevesinde yoğunlaşmaktadır:

Jeodezi:

Jeodezi, yeryuvarının modellenmesiyle, yeryuvarında ve dış alanında 4 boyutlu presizyonlu koordinat sistemlerini tanımlayan, referans ağlarını oluşturan, mekânsal bilgileri bu ağ ve sistemlerle ilişkilendiren ve zamana bağlı değişimlerini izleyen bilimdir. Haritacılık ve topografyanın da ilkelerini içerir. Bölgelere göre değişen yerçekimi ve ayrıca dünyanın dönüşü, kutupların durumu, gel-git gibi zamana bağlı olarak farklılık gösteren olaylar jeodezinin inceleme konularıdır.

Ölçme Tekniği:

Teknolojideki değişime paralel olarak sürekli gelişen uydu bazlı konum belirleme sistemleri (GPS) ve uygulamaları, yatay ve düşey jeodezik kontrol ağları tesisi, mühendislik yapılarının deformasyon ve deplasman ölçmeleri, yerkabuğu hareketlerinin izlenmesi, hidrografik ölçmeler, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, tünel projeleri ve uygulamaları, vb. Ölçme Tekniği Anabilim Dalının çalışma alanlarıdır.

Uzaktan Algılama:

Yeryüzünden belirli uzaklıkta, atmosferde veya uzayda hareket eden platformlara yerleştirilmiş ölçüm aletleri aracılıyla, objelerle fiziksel temasa geçilmeden, yeryüzünün doğal ve yapay objeleri hakkında bilgi alma ve bunları değerlendirme tekniğidir. Haritacılıkta genel anlamda, ortofotoların üretilmesi, sayısal arazi modellerinin oluşturulması, yeryüzü deformasyonunun izlenmesi ve topoğrafik harita üretiminde kullanılan bir bilimdir.

Mekânsal Bilişim:

Mekansal veri ve bilgilerin yapısını, özelliklerini ve yönetilmesini inceleyen, mekansal veri altyapısı gibi mekansal altyapıları oluşturan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm fonksiyonlarını kullanarak her türlü mekansal bilgileri elde eden, depolayan, düzenleyen (sınıflandıran ve nitelendiren), entegre eden, yöneten, değerlendiren/işleyen, modelleyen, analiz eden, görselleştiren, yeniden üreten, portallar üzerinden sunan, paylaşan, karar-destek/karar-verme süreçlerinde kullanılmasını sağlayan disiplindir. Tüm bunların gerçekleştirilmesine yönelik mekansal veri tabanlarının geliştirilmesi, verilerin ve bilgilerin yönetimi, mekansal bilgi sistemlerinin tasarımı, bütünleşik harita ve harita bilgileri üretim tekniklerinin geliştirilmesi, insan-bilgisayar-uygulama-servis etkileşimlerinin kurulması, simülasyon, modelleme tekniklerinin ve jeoistatistik yöntemlerinin geliştirilmesi, kablolu ve kablosuz ağ teknolojileri kullanılması vb. gerekli bilişim ve iletişim altyapılarıyla yakından ilgilenen, jeodezi, ölçme, kartografya, uzaktan algılama, fotogrametri, mekansal bilgi sistemleri, görüntüleme, navigasyon, konum belirleme, GNSS, karar-destek sistemleri, telemetri, ileri hesaplama, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik vb. disiplin, yöntem ve teknikleri entegre eden, farklı kurum, disiplin ve projeler arasında bilgi ve uygulamaların e-paylaşımını sağlayan disiplindir.

Kartografya:

Kartografya, coğrafi/mekânsal bilgilerin modellenmesi, işlenmesi, analizi, sunumu, görselleştirilmesi ve yönetimi üzerine araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Topoğrafik ve Tematik Kartografya; Harita Tasarımı ve Üretimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), Mekânsal Veri Tabanları, Genelleştirme ve Çoklu Gösterim, Coğrafi Görselleştirme ve Sanal Gerçeklik, Mekânsal Bilgi İşleme ve Analiz Teknikleri, Sayısal Arazi Modelleri, Mekânsal Veri Altyapısı Kartografya'nın başlıca çalışma konularıdır.Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors